DDlogo 2016
 • Start

Privacy

Privacyverklaring

Bij DierenDokters gaan wij net zo zorgvuldig om met uw privégegevens als met uw huisdieren. Eigenlijk heel logisch, en dat deden wij altijd al, maar vanaf 25 mei 2018 is dat eindelijk goed wettelijk vastgelegd in de wet AVG. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens wij bijhouden en wat wij allemaal doen om privégegevens ook écht privé te houden. Omdat de wet nog nieuw is en wij verwachten dat er in de toekomst nog wel wat veranderingen zullen plaatsvinden, raden wij u aan om deze privacypagina met enige regelmaat te bezoeken (al is het natuurlijk veel leuker om wat over huisdieren te lezen ;)).

Om het overzichtelijk te houden, maken wij onderscheid tussen;

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2018.


Privacyverklaring Website

Verantwoordelijkheid

DierenDokters B.V. ("DierenDokters"), gevestigd aan Landjuweel 5a 3905 PE te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die DierenDokters verwerkt wanneer u gebruiker bent van één van onze websites (dierendokters.com of dierendokters.org), de webshop www.dierendoktersshop.nl heeft een aparte privacyverklaring omdat we daar wat meer persoonsgegevens van u vragen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

DierenDokters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten in één van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het gebruik van de website:

Sitebezoek en reacties
Wanneer u onze site bezoekt, vragen wij u om uw cookie voorkeuren. Om deze voorkeur op te kunnen slaan (zodat we u hier niet elke keer mee lastig hoeven te vallen) wordt uw "browser-fingerprint" wordt vastgelegd. Reageert u op een artikel, dan vragen we aanvullend om uw e-mailadres en naam en slaan we uw IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

Nieuwsbrief
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Overig
- Eventueel overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DierenDokters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Wij doen dat op basis van uw eigen toestemming. Of omdat u uw eigen gegevens op deze site heeft ingevoerd, of omdat u klant bent in één van onze klinieken en u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

DierenDokters B.V. neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DierenDokters B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DierenDokters B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor uw naam en emailadres. Dat vinden wij eigenlijk ook best lang, maar dat voorkomt dat wij uitgeschreven klanten toch weer activeren wanneer wij mailadressen van DierenDokters klanten importeren in ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

DierenDokters B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DierenDokters B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DierenDokters B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. DierenDokters B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. DierenDokters B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DierenDokters B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens:

DierenDokters B.V.
Landjuweel 5a
3905 PE Veenendaal
Tel: 0318-613623
https://www.dierendokters.com
Carma Oudendorp is de Functionaris Gegevensbescherming van DierenDokters B.V. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Privacyverklaring Klantgegevens

In deze privacyverklaring laten wij zien op welke manier wij dagelijks omgaan met de persoonsgegevens en privacy van klanten van DierenDokters klinieken, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Wij vinden dit zelf ook nogal een juridische tekst en omdat diergeneeskundige termen soms al lastig genoeg zijn, zullen wij deze tekst binnenkort omvormen tot een wat leesbaarder document.

Begrippen; waar hebben we het eigenlijk over?

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 1. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Autoriteit Persoonsgegevens: toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
 3. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;
 4. Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
 5. Cliënt: een cliënt van DierenDokters;
 6. Derde: ieder, niet zijnde de verwerker of degene die onder gezag van de verantwoordelijke werkzaam zijn, die door de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 7. Persoonsgegevens: alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 8. Verwerker: de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie;
 9. Verwerking: alles wat met de persoonsgegevens gedaan wordt, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen;
 10. Verwerkingsverantwoordelijke: een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Hier is dit ‘DierenDokters.’

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

 1. Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen door DierenDokters van persoonsgegevens van DierenDokters cliënten in het kader van haar werkzaamheden.
 2. Dit reglement heeft als doel:
  1. De persoonlijke levenssfeer van de cliënt te waarborgen en te beschermen tegen misbruik en verwerking van onjuiste gegevens door DierenDokters;
  2. Te waarborgen dat persoonsgegevens niet voor een ander doel worden verwerkt dan het doel waarvoor deze zijn verzameld;
  3. De overige rechten van de cliënt te waarborgen;
  4. Uitwerking geven aan de bepalingen uit de AVG.

Met welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

DierenDokters kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. Het verlenen van diergeneeskundige zorg;
 2. Het declareren van verleende diergeneeskundige zorg bij de cliënt;
 3. Het laten uitvoeren van nader onderzoek door laboratoria en andere dienstverleners;
 4. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Artikel 4. Verwerking van de persoonsgegevens

 1. DierenDokters heeft een dossierplicht. Dit wil zeggen dat alle gegevens over de behandeling van uw dier vastgelegd worden in een dossier.
 2. Als zorgaanbieder is DierenDokters wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De persoonsgegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. DierenDokters verwerkt hierbij niet meer gegevens dan nodig.
 3. In sommige praktijken van DierenDokters zijn camerasystemen aanwezig. Deze beelden worden niet opgeslagen.

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden door de DierenDokters kliniek waarbij u cliënt bent verzameld.
 2. Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben enkel degene die in verband staan met de verwerking van de persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk betrokken zijn toegang tot de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 1. Naam;
 2. Voornamen;
 3. Voorletters;
 4. Geslacht;
 5. Geboortedatum;
 6. Adres;
 7. Postcode;
 8. Woonplaats;
 9. Telefoonnummer;
 10. Bankrekeningnummer van de betrokkene;
 11. Andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met j, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Rechten van u als cliënt

 1. Betrokkenen hebben het recht op dataportabiliteit. De betrokkenen hebben het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die DierenDokters van hen heeft. DierenDokters dient deze gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om hun gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.
 2. Betrokkenen hebben het recht op vergetelheid. In een aantal gevallen dient DierenDokters persoonsgegevens te wissen indien de betrokkene daarom vraagt.
 3. Betrokkenen hebben recht op inzage: de betrokkenen hebben het recht te vragen welke gegevens DierenDokters van hen heeft. Ook mag de betrokkene vragen deze gegevens in te zien.
 4. Betrokkenen hebben recht op rectificatie en aanvulling: de betrokkenen hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om hun persoonsgegevens aan te vullen.
 5. Betrokkenen hebben het recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties hebben betrokkenen het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. Dit recht geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:
  1. Gegevens zijn mogelijk onjuist;
  2. De verwerking is onrechtmatig;
  3. Gegevens zijn niet meer nodig;
  4. Betrokkene maakt bezwaar.
 6. Betrokkenen hebben recht op bezwaar: de betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

8.1    De bewaartermijn voor behandelgegevens van uw dier bedraagt 7 kalenderjaren na overlijden tenzij langer bewaren noodzakelijk blijkt.

8.3    De bewaartermijn voor fiscale gegevens zoals facturen bedraagt 7 kalenderjaren na afsluiten van het boekjaar.

8.2    De bewaartermijn van camera beelden is maximaal 30 kalenderdagen tenzij er aanleiding is om deze langer te bewaren.

Beveiliging en geheimhouding

 1. DierenDokters neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en om datalekken te voorkomen.
 2. Iedereen die handelt onder het gezag van DierenDokters ter naleving en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar dit reglement betrekking op heeft, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift handelt, zijn tot geheimhouding verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Cookies

DierenDokters maakt gebruik van cookies op haar website. Dit is belangrijk voor de werking van haar website. Dierendokters gebruikt cookies om het gebruik van haar website te faciliteren. Betrokkene kan deze cookies uitzetten via zijn browser maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden. Lees meer over de cookies van onze website.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In ons geval zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (< Dierenartsenpraktijk>) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Klachten?

Als u van mening bent dat bepalingen uit dit reglement niet op juiste wijze zijn nageleefd, dan horen wij dat graag van u. Wij kunnen dan kijken of wij dit dan alsnog kunnen corrigeren. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor contactgegevens van uw DierenDokters kliniek kunt u terecht op onze kliniekpagina's.

Mis geen enkel nieuws!

Sluit u aan bij meer dan 35.000 andere dierenliefhebbers en ontvang maandelijks dierentips, nieuws en aanbiedingen via de mail. 


Heeft u een vraag?

Onze teams van dierenartsen en paraveterinairen staan klaar om u van het beste advies te voorzien. Wij helpen u graag!

Bel ons
Mail ons
Online afspraak